PKN Aalden, nieuwsbrief 17 maart 2022

Beste mensen,

In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste stand met betrekking tot het vacant zijn van onze gemeente. Allereerst een stukje over het pastoraat van de hand van Ria Kamps. Daarnaast ook informatie over het overleg met de Classis en over onze nieuwe website.

Pastoraat
Sinds een aantal weken zijn we herderloos, d.w.z. onze herder ds. Bart Breunesse, die we 5 jaar in ons midden mochten hebben, heeft ervoor gekozen om gehoor te geven aan een beroep dat op hem werd uitgebracht. Voor de gekozen gemeentes, die ook al een aantal jaren vacant waren, een fijn gebeuren. Dat houdt in dat wij als gemeente Aalden/Zweeloo, met daaraan natuurlijk ook gekoppeld Gees, nu vacant zijn.

Het zal even wennen zijn maar gelukkig hebben we in de persoon van ds. Wina Hordijk iemand gevonden die het crisispastoraat op wil pakken. Met haar zijn we heel blij, temeer daar zij het in een vorige periode ook heeft gedaan en de mensen kent. Het crisispastoraat houdt in dat bij ernstige ziekte en eventueel overlijden een beroep op haar gedaan mag worden. Ook kunnen zich situaties voordoen waarbij een pastorale begeleiding wenselijk of noodzakelijk is. De contacten met Wina lopen via de ouderling, Albert Lanting of Ria Kamps. In ”gewone” zaken kunt u natuurlijk ook altijd een beroep doen op uw bezoeker(ster). U kunt deze te allen tijde inroepen als u eens even uw hart wilt luchten. Schroom niet, gewoon doen hoor!

Als pastoraal team hopen we dat we in de komende periode weer wat vaker contact met onze gemeenteleden zullen hebben. Voor beide partijen was de Corona-periode nu niet de meest plezierige en vruchtbare tijd.
Houd elkaar in het oog!
Albert Lanting, 0591-371964 of 06-36571724;  Ria Kamps, 0591-372033 of 06-25080719.

Overleg met de Classis
Op de laatste gemeente-avond is gesproken over de invulling van de vacature van voorganger voor onze gemeente. Daarbij is vastgesteld dat het de voorkeur heeft om op eigen kracht op zoek te gaan naar een opvolger voor ds. Bart Breunesse. Ook in Gees geeft de gemeente de voorkeur aan het zelfstandig oppakken van het beroepingswerk. De verhoudingen met de kerk in Gees zijn prima, maar het karakter van beide gemeentes en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren loopt uiteen. Daarom is het verstandig en gewenst om nu ieder apart op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger.
Op 3 maart hebben de beide voorzitters en scriba’s namens Gees en Aalden, in een gezamenlijk overleg de situatie besproken met het Breed Moderamen van de Classis. We hebben toegelicht hoe we in de afgelopen maanden hebben gesproken over de mogelijke voortzetting van de samenwerking en hoe we tot een gezamenlijke conclusie zijn gekomen. Vanuit de Classis heeft men aangegeven onze keuze te betreuren. Vooral omdat het wellicht lastig zijn zal om voor beide gemeentes een voorganger voor 50% te vinden. Wel heeft men begrip voor het feit dat we er nu voor kiezen om ieder onze eigen weg te gaan bij de ontwikkeling van een profielschets en de inrichting van een beroepingscommissie in Gees en Aalden. De formele goedkeuring door het Breed Moderamen kunnen we dan ook per eind maart verwachten.
Naast deze goedkeuring zal er mogelijk nog een toetsing van onze financiële draagkracht moeten plaatsvinden. Daarbij helpt het dat we ook dit jaar weer een bemoedigend resultaat kunnen melden van onze Actie Kerkbalans. Het voor 2022 toegezegde bedrag is uitgekomen op € 60.000,-. Een mooie basis waar we als kerk mee vooruit kunnen dit jaar.
Er zijn dus nog een paar drempels te nemen, voordat we naar buiten kunnen met een vacature-tekst. Maar inmiddels zullen de voorbereidende werkzaamheden vast worden gestart.

Nieuwe website.
In de Zandloper is het al aangekondigd, maar nu is het dan zover. Met hulp van onze huidige webbeheerder Gert Stolte is er door Hans Jansen in korte tijd een nieuwe website opgezet. De basis daarvan is een standaard speciaal voor kerken ontwikkelde website die binnen de PKN door honderden kerken wordt gebruikt. Daarmee beschik je dan ook meteen over allerlei faciliteiten die we tot nu toe niet kenden. Een paar voorbeelden:
  • Het is op de nieuwe website mogelijk om de agenda van de Drieklank in te zien en een aanvraag te doen voor het gebruik van één van de zalen;
  • Voor het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief kun je je aanmelden door het registreren van je mailadres.
  • Ook het digitaal collecteren via GIVT is mooi ingepast in de website, ook voor speciale gelegenheden zoals verjaardagen!
Zoals altijd is het correct en actueel krijgen en houden van de informatie op de website nog wel een aandachtspunt. We zullen als kerkenraad hier de komende tijd extra aandacht aan geven. Daarnaast kunnen vanzelfsprekend ook de bezoekers van de website aan ons laten weten wat er nog ontbreekt of wat aangepast zou moeten worden.
Ook al is de website zeker nog niet perfect, we denken dat we hiermee een flinke stap vooruit zetten. Kijk zelf maar op www.PKN-Aalden.nl !

Namens de kerkenraad,
Hans Hordijk