Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 8 mei hebben we gesproken over de jaarrekening ter voorbereiding op de gemeenteavond van 23 mei. Ook de voorbereiding van de viering op 3 september is in hoofdlijnen besproken. Op die dag zal ds. Piet Ravensbergen aan onze gemeente worden verbonden in een middagdienst die start om 14.00 uur. De ochtenddienst komt dan te vervallen.

Het pastoraat is aan de orde geweest. Ook konden we terugkijken op een zeer geslaagde high tea georganiseerd door de jeugd op 2 april, en een mooie dienst verzorgd door het Leger des Heils uit Emmen.

Enexis heeft ons benaderd voor de aankoop van een klein stukje van onze grond voor plaatsing van een nieuw netstation. De kerkrentmeesters gaan met hen in overleg over een mogelijke plek en de passende financiële compensatie als het tot verkoop mocht komen.

Vooruitkijkend hebben we de zorgen gedeeld over de vacatures die gaan ontstaan en zijn suggesties gedaan voor mensen die we zouden kunnen benaderen.

Op de gemeenteavond van 23 mei zijn allereerst de financiën besproken. Bij de overzichten van de diaconie was enige toelichting gewenst omdat alle collecte-inkomsten, ook die voor de kerk, op de rekening van de  diaconie binnenkomen en vervolgens verdeeld worden over kerk, onderhoud en diaconie. Het feit dat collectegeld op verschillende manieren binnenkomt, via contant geld in de collectezak, collectebonnen, via GIVT en door storting op de bankrekening, maakt dat de administratie van de diaconie wel erg complex is geworden. Bij de controle, uitgevoerd door Geert Stevens en Jans Pronk, is geconstateerd dat alles correct is vastgelegd en verantwoord. Voor deze ‘pittige klus’ is grote waardering uitgesproken en is Wim van der Spoel daarvoor met applaus bedankt.

Nu er geen gebruikers meer zijn met een kastje van de kerkomroep, zal het contract hiervoor dit jaar worden beëindigd. Op de website zal dit worden gemeld, omdat er ook mensen (zonder kastje) via internet naar de kerkomroep luisteren.

De jaarrekening van de kerk werd toegelicht door Einte Euving. De kosten voor onderhoud zijn veel hoger dan begroot. Dit komt omdat, anders dan in de begroting, in de jaarrekening de reservering voor groot onderhoud (€ 7500,-) hierin is opgenomen. Daarnaast is vorig jaar € 2500 besteed aan extra onderhoud van het orgel. Er is over het geheel een positief resultaat omdat door het vacant zijn, de predikantskosten lager zijn dan begroot.

Naar aanleiding van vragen is toegelicht dat de extra inkomsten van verhuur en buffet niet apart zichtbaar zijn in het verkort overzicht zoals dat is verspreid, maar wel van toenemend belang zijn. Ook de extra inkomsten van oud-ijzeractie en de Fair in december waren aanzienlijk (samen € 2000,-).

De PKN schrijft voor dat de (WOZ-)waarde van onze pastorie ( € 277.000) opgenomen moet worden in de balans. Dat is nu voor de eerste keer gebeurd waardoor we als kerk meer vermogend lijken. Voorheen stond het pand voor 1 euro op de balans.

Hennie Meijering meldde de resultaten van de controle zoals zij die samen met Lammert Hagenauw heeft uitgevoerd. De juistheid van de administratie is bevestigd en alles is op een goede manier verantwoord. Wel is geconstateerd dat de reservering voor groot onderhoud apart zichtbaar zou moeten zijn. Deze opmerking gaat mee bij het indienen van de jaarrekening bij de Classis.

Daarnaast is het voornemen om volgend jaar bij het verkorte overzicht van de jaarrekening ook een toelichting te schrijven die tegemoet komt aan de behoefte aan meer inzicht, bijvoorbeeld waar het gaat om opbrengsten van verhuur en acties, en de reserveringen die we doen.

Tot slot hebben we met elkaar gesproken over hoe het gaat in onze kerk. De aantrekkelijkheid van de vieringen, de volgorde van binnenkomst van de ouderling van dienst, predikant en lezer van de afkondigingen, de hoogte van de lezenaar op de liturgietafel e.d. kwamen aan de orde.

De vacatures die de komende tijd ontstaan zijn als zorgpunt benoemd. Erg fijn is het dat Inge Markenstein na de zomer wederom scriba van de kerkenraad wordt.

Ook positief is dat er na de zomer gestart zal worden met een cantorij in een nieuwe opzet, bedoeld voor alle Zanddorpen. Nadere berichten komen in de volgende Zandloper.

Een volledig verslag van de gemeente-avond volgt nog en zal dan te lezen zijn op de website.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug