Uit de kerkenraad

Op 18 maart vergaderde de kerkenraad en heeft het volgende besproken.

Actie Kerkbalans
De toezeggingen voor dit jaar van totaal € 60.000,- zijn bemoedigend. De bijdrage is ongeveer gelijk aan die van 2023, en dat is in het licht van de lichte teruggang in leden (door vertrek en overlijden) heel erg fijn. Iedereen van harte bedankt voor de toegezegde financiële bijdrage. Vooruitkijkend naar volgend jaar is het voornemen om, mede op basis van een analyse van de ontwikkeling in de bijdragen van de afgelopen jaren, wat inzicht te krijgen in de financiële risico’s op de langere termijn, en daarover dan ook de gemeente bij de volgende Actie Kerkbalans te informeren.

Samenwerking Zanddorpen
In het overleg op 4 maart met alle Zanddorpen is gesproken over de mogelijkheden van meer samenwerking tussen de Zanddorpen. Vanuit de classis is door onze classispredikant, mevr. Ds. Ellen Peersmann, en de regiopredikant, mevr. Ds. Heleen Maat, toegelicht hoe men vanuit de classis de samenwerking tussen gemeenten wil stimuleren en, waar zinvol en gewenst, kan begeleiden door de inzet van ds. Maat.

Op dit moment is er al sprake van enige samenwerking. We delen de Zandloper, we ontmoeten elkaar 2 keer per jaar, er zijn af en toe gezamenlijke vieringen (zoals bijvoorbeeld met Hemelvaart) en ook op diaconaal gebied is er soms samenwerking van enkele Zanddorpen zoals met de kerstpakketten actie. Voor de komende zomer is op beperkte schaal een zomerrooster voor de vieringen in Oosterhesselen, Sleen en Aalden afgesproken. De intentie is om de komende maanden voor 2025 een zomerrooster te maken met alle Zanddorpen.

Als Zanddorpen hebben we geconcludeerd dat het gewenst is om de samenwerking die er al is verder te gaan uitbreiden. Om hierin ook wat tempo te kunnen ontwikkelen is afgesproken dat we elkaar vaker gaan ontmoeten (voorlopig 4 keer per jaar, ipv 2 keer). En daarnaast hebben wij als Aalden en Zweeloo regelmatig overleg over hoe we wat meer samen zouden kunnen gaan doen in de toekomst.

Financiën en gebouwbeheer

De afgelopen maanden heeft Martin Haan zich ingewerkt om bij de kerkrentmeesters de rol van boekhouder te gaan invullen. We zijn erg blij dat Martin bereid is dit op zich te nemen. Het zal in de praktijk vooral voor Einte, onze penningmeester, een belangrijke verlichting van zijn werkzaamheden betekenen.

Naar aanleiding van een concrete aanvraag heeft de kerkenraad gesproken over aspecten die, naast de financiën van belang zijn bij de verhuur van ons kerkgebouw en zalencomplex. Zo is uitgesproken dat bij verhuur ruimtes ook beschikbaar moeten blijven voor (geplande) kerkelijke activiteiten en/of grote muziekuitvoeringen. Ook moet de verhuur passen bij het gekozen beleid om kerk voor het dorp te zijn, en dus een ontmoetingsplaats met ruimte voor cultureel/maatschappelijke activiteiten.

Na het vertrek van de laatste huurder eind februari is begonnen met het opknappen van de pastorie, zoals dat bij de begrotingsbehandeling voor 2023 al is aangekondigd. Op enkele plaatsen moeten lekkages worden aangepakt, de verouderde keuken wordt in april vernieuwd, en er zal het nodige schilderwerk worden uitgevoerd. Het streven is dat met enkele maanden de woning gereed is voor een nieuwe huurder.

Tot slot is op verzoek van Enexis een klein stukje grond achter de kerk beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw (electra) schakelstation. Het gaat om de verkoop van totaal 21 m2 grond waarvoor de overeenkomst in maart is opgesteld, en vestiging van een recht van overpad, met een opbrengst voor de kerk van ongeveer € 2000,-

Pastoraat en vieringen
De overgang van Martin Haan naar de kerkrentmeesters betekent dat er gezocht wordt naar een opvolger voor het pastorale bezoekwerk dat Martin deed. Er zijn in de kerkenraad meer vacatures te verwachten na de zomer. We zullen daar de komende tijd mensen voor gaan benaderen.

Ook hebben we stilgestaan bij de (omvang van) de afkondigingen van de kerkenraad. Op een andere plaats in deze Zandloper wordt beschreven wat er gaat veranderen.

Er is kort gesproken over de ervaringen met de koffiedienst op 11 februari. We denken dat het zeker voor herhaling vatbaar is. Wel duurde het deze keer iets te lang, en dus zullen we een volgende keer wat meer aandacht aan de regie en tijdsbewaking moeten besteden.

Verder zitten er nog een paar bijzondere vieringen in de pijplijn voor dit jaar. Zodra daarover meer zekerheid is, volgt aankondiging in de Zandloper.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug