Uit de kerkenraad

Op 24 juni vergaderde de kerkenraad. Deze keer hebben we ruim de tijd genomen voor bezinning en onze inzichten, ervaringen en soms ook zorgen over geloof en kerk-zijn gedeeld.
Hieronder de onderwerpen die we hebben behandeld.

Samenwerking Zanddorpen
De openluchtdienst 1 september die we samen met de kerk van Zweeloo organiseren staat al in de steigers. Er zijn liederen gekozen en de cantorij start 27 juni met het oefenen van de Drentse teksten.  Voor de viering op de locatie van de Vlinderprinses worden ook de andere Zanddorpen uitgenodigd. Er is ruimte genoeg op de tribunes.
Op 3 juni is er weer Zanddorpen overleg geweest en de berichtgeving over dat overleg wordt voortaan onder de Zandkorrels opgenomen in de zandloper.
Voor de vieringen in de zomer van 2025 is, als vervolg op de eerste kleine stap die we dit jaar zetten,  een voorstel gemaakt voor een aantal gezamenlijke diensten, zodat niet iedere zondag in alle kerken een predikant nodig is. De verwachting is dat we in het najaar het daarvoor gemaakte schema kunnen vaststellen.

Gemeenteavond 23 mei
We kijken terug op een goed bezochte avond waarin we naast de financiën ook de ontwikkelingen binnen onze geloofsgemeenschap konden bespreken. Het verslag van de avond komt als aparte nieuwsbrief mee met deze Zandloper.
Als kerkenraad hebben we goede nota genomen van de opmerkingen en vragen m.b.t. de besteding van geld uit de nalatenschap van Mien Lanning voor de nieuw aan te schaffen beamer. Alles afwegende is besloten om de voorgestelde verdeling van de kosten tussen diaconie en kerk aan te passen, waarbij de kosten 50/50 verdeeld worden ( ieder € 4500,-).
Ook wordt de aanschaf van extra luxaflex in de kerkzaal en de vervanging van de gordijnen in de Drieklank de komende tijd voorbereid, om vervolgens op basis van een goed inzicht in de kosten daarover te kunnen besluiten.

Overige zaken
Het opknappen van de pastorie bijna afgerond; het schilderwerk wordt nog uitgevoerd.
We hebben stilgestaan bij pastorale zaken en het overlijden van Fennie Eising-Kremers.
Ook praktische zaken zoals het dienstrooster voor alle vieringen, collectebestemming bij bijzondere diensten, de plaats van de afkondiging van activiteiten in de komende week of weken, e.d.
Tot slot is wat uitgebreider gesproken over de vacatures die binnen de kerkenraad ontstaan deze zomer en het vinden van mogelijke opvolgers voor degenen die gaan afzwaaien. Suggesties om hierin te kunnen voorzien horen we graag!

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug