Uit de kerkenraad

Op 25 april hebben we als kerkenraad met elkaar gesproken over het thema ‘delen’’. Het was goed om met elkaar stil te staan bij wat we met elkaar delen binnen onze geloofsgemeenschap.
In de aanloop naar de gemeenteavond zijn de jaarstukken besproken. De moeite die het kost om een en ander op een goede manier in het landelijke financiële systeem van de PKN (Fris) is voor onze boekhouder en penningmeester een fikse belasting.
We kijken met dankbaarheid terug op de vieringen in de Paastijd. Vooruitkijkend staan we stil bij 4 mei, de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag  en Pinksteren wanneer er voor de jeugd weer een ‘nacht zonder dak’ wordt gehouden, deze keer in Aalden.

Op de gemeente-avond op 12 mei zijn de financiën van onze kerk behandeld. De cijfers over 2021 zijn bemoedigend. Bij de diaconie bleven de collecte-inkomsten tijdens de Corona-beperkingen goed op peil.
Ook voor de kerk was 2021 financieel gezien een goed jaar. Zo was de opbrengst van levend geld (kerkelijke bijdragen en zaalhuur) hoger dan begroot en bleven de kosten in lijn met de begroting. Ook de kosten voor de herinrichting die in 2021 nog doorliepen bleven binnen het geraamde budget. Bijzonder is dat we uit de nalatenschap van Tiny Habing een legaat voor de kerk mochten ontvangen, waar we erg dankbaar voor zijn. De cijfers zijn gecontroleerd en er zijn nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar die hebben geen invloed op het resultaat als geheel.

Hans Jansen gaf een uitgebreide toelichting op het digitaal collecteren via het GIVT systeem. Omdat het omgaan met dit systeem niet voor iedereen meteen gesneden koek is, zal er na de diensten de komende tiid gelegenheid zijn om met hulp van een ervaren gebruiker de eerste stappen te zetten op dit nieuwe terrein.

De aanloop naar het beroepingswerk loopt wat vertraging op omdat pas na afronding van de jaarrekening 2021 met een meerjarenraming in de hand, de vereiste solvabiliteitsverklaring kan worden aangevraagd. Waar het gaat om de inhoudelijke voorbereiding vergt de uitkomst van de vorige gemeente-avond (zoals gevoegd bij de stukken) nog wel wat aanvulling. Zo zal ons meerjarenbeleidsplan uit 2019 moeten worden geactualiseerd. Ook wat we zoeken in een nieuwe voorganger kan nog wel wat uitgebreid en aangescherpt worden.

Tot slot is kort stilgestaan bij het Cultuurpad in de gemeente Coevorden en hoe we als kerk op 10 september daar een rol in kunnen spelen. Er is dan ook een schildersdag en het zou mooi zijn als de resultaten daarvan in de middag in onze kerk te zien zijn. Wellicht dat er eerder op de dag ook andere ‘cultuuruitingen’ in ons gebouw een plekje krijgen. De komende tijd gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Suggesties zijn welkom!

Met dank voor ieders inbreng en al het werk dat door diverse mensen is gedaan sluiten we de gemeente-avond af.

Namens de kerkenraad,

Hans Hordijk
terug