Uit de kerkenraad

Het voelde nog een beetje als vakantie, maar op 22 augustus was er alweer een kerkenraad waar de nodige onderwerpen zijn besproken

Beroepingswerk
De voorbereiding van het beroepingswerk is in de afgelopen weken weer een stapje verder gekomen. In juli is na de jaarrekening ook de meerjarenraming ingediend en de solvabiliteitsverklaring aangevraagd. Fijn om te melden is dat we half augustus definitieve goedkeuring hebben gekregen van het Breed Moderamen van de Classis, om voor 50% een predikant te gaan aanstellen.
Om inhoudelijk verder te kunnen zal de komende weken gestart worden met aanscherping van het profiel van de voorganger die we gaan zoeken en zullen we mensen benaderen om daarover mee te denken en wellicht zitting te nemen in de beroepingscommissie. Twee leden van de kerkenraad worden lid van deze commissie en de komende tijd zal ook de conceptopdracht voor de beroepingscommissie vorm krijgen.
Het streven is om alle voorstellen voor het beroepingswerk zoals een uitgewerkt profiel, de concept-opdracht voor de beroepingscommissie en de samenstelling van deze commissie in oktober op een gemeente-avond te bespreken met elkaar, waarna definitieve vaststelling door de kerkenraad kan plaatsvinden.

Cultuurpad: Open kerk op 10 september
In het kader van het door de gemeente Coevorden opgezette Cultuurpad zal onze kerk op 10 september open zijn voor bezoek, van 11.00 uur tot 17.00 u. De bloemengroep exposeert met foto’s en toelichting over liturgisch bloemschikken, Hans Jansen laat zijn mooiste foto’s zien en later in de middag laten de mensen van de schildergroep hun product van die dag zien. De kunstwerken zelf kunnen niet tot zondag in de kerk blijven, maar er worden foto’s gemaakt die op 11 september worden getoond.

Startweekend 16-18 september
In het stukje over de vieringen leest u meer over de activiteiten in het startweekend
Vacatures: financieel administratieve ondersteuning gezocht!
In onze kerkelijke organisatie zoeken we steeds naar mensen die het stokje willen overnemen van degenen die vaak al jarenlang een bepaalde taak hebben uitgevoerd. Op korte termijn is er grote behoefte aan ondersteuning op financieel administratief gebied voor zowel het College van Diakenen als voor het College van Kerkrentmeesters.
Hoewel het qua omvang om een overzichtelijke hoeveelheid werk gaat, is het tot nu toe niet gelukt om hier iemand voor te vinden. We doen nogmaals een oproep omdat als de situatie zo blijft, we genoodzaakt zullen zijn om voor deze werkzaamheden een administratiekantoor in te schakelen, en daar zijn dan natuurlijk kosten aan verbonden.

Kerk als ontmoetingsplaats, ook doordeweeks
In de nieuwsbrief in juli werd al aangekondigd dat we na de zomer wekelijks de kerk een ochtend willen open stellen als ontmoetingsplaats, niet alleen voor onze kerkleden, maar ook voor onze dorpsgenoten. De kerk is dan open voor koffie, een gesprek of een spelletje. Ook kan voor wie wil de stilte van de  kerkzaal worden gezocht.
Om een en ander goed op te zetten is nog even wat tijd nodig, maar we streven ernaar om hiermee in de week na 18 september te starten. Nadere berichten volgen via de wekelijkse afkondigingen, op onze website en in het OEK.

Najaarsfair zaterdag  29 oktober
De laatste zaterdag in oktober houden we een najaars- of herfstfair. Noteer alvast de datum. Wat er die dag allemaal te zien en te doen zal zijn wordt nog nader ingevuld. Voor de organisatie zoeken we nog wel wat extra handen die willen meehelpen om er een mooie happening van te maken. Graag aanmelden bij Roelie Kuik, in persoon of per telefoon (0591 785810) of mail (henkenroeliekuik@gmail.com). 

Tot slot
Het jaarthema van de PKN voor dit nieuwe seizoen is ‘Aan tafel!’. Als kerkenraad kijken we ernaar uit om op allerlei manieren en op veel momenten in het seizoen, als gemeenteleden met elkaar aan tafel te gaan en zo al ‘tafelend’ te groeien en vooral bloeien als geloofsgemeenschap.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
 
terug