Vertrouwenspersonen

De zorg voor een veilig klimaat in onze kerkelijke gemeenschap

Binnen de PKN is afgesproken dat kerkenraden binnen hun gemeente het gesprek stimuleren om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen.

De synode heeft in dit verband besloten dat er de verplichting komt voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle ambtsdragers, vrijwilligers met pastorale taken, en iedereen die (bege)leiding geeft aan minderjarigen of kwetsbare mensen. In het najaar van 2024 zullen we hiermee een begin maken zodat we per 1 juli 2025 hieraan voldoen.

Daarnaast geldt per 1 juli 2025 de verplichting tot aanstellen van tenminste een man en een vrouw als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor aan degenen die met verhalen, vragen of meldingen komen met betrekking tot de veiligheid in de gemeente.
Zij zijn het meldingspunt in het geval van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag en kunnen in voorkomende gevallen dus rechtstreeks worden benaderd.
Zij adviseren over eventueel te nemen stappen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad over gesignaleerde knelpunten.

Als Zanddorpen hebben we besloten tot een gezamenlijk invulling van deze functie. In Sleen waren al twee mensen in deze rol benoemd en zij hebben zich bereid verklaard om deze rol ook voor de andere Zanddorpen in te vullen. Het zijn: We hopen dat met deze vertrouwenspersonen voorzien wordt in het bieden van de mogelijkheid om in voorkomende gevallen van ervaren onveiligheid, dit in vertrouwelijkheid te kunnen bespreken, zonder tussenkomst van ambtsdragers of de kerkenraad.


 
terug