Uit de kerkenraad

Op 13 mei vergaderde de kerkenraad. We bespraken de voorbereiding van de gemeenteavond op 23 mei; de neerslag daarvan is opgenomen in de uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst.
Graag herhaal ik hier de waardering voor de inzet van iedereen voor het bereikte financiële resultaat voor kerk en diaconie in 2023. We kunnen dankbaar terugkijken op een jaar met veel feestelijke hoogtepunten en een grote variëteit aan kerkelijke activiteiten.

Twee vertrouwenspersonen voor alle Zanddorpen
Vanuit de landelijke PKN is aangedrongen op het aanstellen van vertrouwenspersonen, uiterlijk per 1  juli 2025. Als Zanddorpen hebben we besloten om hierin gezamenlijk op te trekken. De kerk in Sleen had al twee vertrouwenspersonen en die zijn bereid gevonden om deze rol voor alle Zanddorpen op zich te nemen. De berichtgeving hierover is al in februari in de Zandloper verschenen bij de berichten uit Sleen.  In onze kerkenraad kwam aan de orde dat hier wellicht nog iets meer aandacht aan gegeven kan worden. De vertrouwenspersonen zijn bedoeld om waar ongewenst of grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke gemeente aan de orde is,  als onafhankelijk meldpunt te fungeren. De vertrouwenspersonen kunnen, zonder last of ruggespraak, in de kwestie onderzoek doen, en indien nodig voorstellen doen voor het nemen van passende maatregelen. Een en ander onafhankelijk van de kerkenraad.
Klik hier voor uitgebreide informatie mbt vertrouwenspersonen.

​​​​​​​Nieuwe beamer
De afgelopen tijd is de mogelijkheid onderzocht om een nieuwe beamer aan te schaffen. De huidige beamer is inmiddels meer dan 10 jaar oud en de lichtopbrengst laat overdag te wensen over, met name bij het projecteren van filmpjes en foto's. Nader onderzoek heeft geresulteerd in het voorstel om een nieuwe beamer aan te schaffen die een veel betere lichtopbrengst heeft. Voor de kosten is vanuit de diaconie (uit de nalatenschap van Mien Lanning) een bedrag beschikbaar gesteld van € 6000,-. De kerkrentmeesters hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van het aanvullend benodigde bedrag van bijna € 3000,- . De kast van de huidige beamer zal moeten worden vergroot, en er zullen nieuwe kabels voor de bediening moeten worden gelegd. Als kerkenraad hebben we ingestemd met dit voorstel en de verwachting is dat begin september de vervanging van de beamer gerealiseerd zal zijn.

Inzet voor kerkelijke activiteiten en werkzaamheden
In de uitnodiging voor de gemeenteavond is aandacht gevraagd voor de inzet die nodig is om alle kerkelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Graag herhaal ik hier de uitnodiging aan een ieder om na te gaan of er in de eigen agenda ruimte is voor af en toe een 'werkje voor de kerk' of misschien (op den duur) zelfs meer in de vorm van een vaste taak. Het overzicht van de uiteenlopende werkzaamheden waar het dan om gaat, is terug te vinden in de uitnodiging voor de gemeente-avond en op de website.
Wat de betekenis van de kerk kan zijn voor onszelf en voor ons dorp, wordt bepaald door wat we er met elkaar van kunnen en willen maken. Ieder steentje dat daarin door gemeenteleden wordt bijgedragen is daarbij erg welkom. Denk en praat er eens over en laat het ons weten!

Tot slot keken we met dankbaarheid terug op de bijzondere vieringen in de Stille Week en Pasen, en met Bevrijdingsdag en Hemelvaart en bespraken we enkele pastorale zaken.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
terug