Uit de kerkenraad

Op 3 oktober was er kerkenraad waar het volgende is besproken.

Tijdelijke huisvesting statushouders
De kerkrentmeesters zijn benaderd door de gemeente Coevorden met vraag of er een mogelijkheid is om tijdelijk statushouders te huisvesten in onze pastorie. Er volgt nader overleg in de komende weken waarin duidelijk zal worden onder welke condities een en ander zou kunnen. Als dat duidelijk is volgt pas een beslissing door de kerkenraad.

Beroepingswerk
Er is een voorbereidingsgroep gevormd die de voorbereiding van het beroepingswerk heeft opgepakt. Inmiddels is de groep een paar keer bij elkaar geweest. Een voorstel voor de opdracht aan en samenstelling van de beroepingscommissie zal in de kerkenraadsvergadering op 14 november worden besproken. Tijdens de gemeenteavond op 24 november zal een en ander worden gepresenteerd.

Vacatures: financieel administratieve ondersteuning gezocht!
Helaas is het nog niet gelukt om iemand te vinden voor de ondersteuning op financieel gebied. We doen nogmaals een dringende oproep; ook suggesties voor wie we nog zouden kunnen benaderen zijn van harte welkom!

Samenwerking Zanddorpen
De diaconieën van de Zanddorpen zijn overleg gestart om een gezamenlijk diaconaal project op te zetten. De contacten die in de Corona-tijd stillagen zijn weer aangehaald en de komende maanden gaat men met elkaar aan de slag.

Kerk als ontmoetingsplaats, ook doordeweeks
Iedere woensdagochtend is de kerk open voor iedereen. Voor een kopje koffie, een goed gesprek of eventueel een spelletje. Ook kan de stilte in de kerkzaal worden opgezocht.

We hopen dat de komende tijd meer mensen de weg naar deze ontmoetingsplaats weten te vinden!

Najaarsfair
Het bleek iets te ambitieus om voor eind oktober een najaarsfair te organiseren. We hebben het verplaatst naar half december zodat er meer ruimte is voor een goede voorbereiding.

Tot slot
Ook als kerk krijgen we te maken met de hogere gasprijs, maar omdat ons contract pas per januari wordt aangepast, is nog niet duidelijk wat de prijsverhoging wordt. Voorlopig kunnen we de kerk dus nog warm houden en worden we tot nu toe ook geholpen door het zachte najaarsweer.

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk
 
terug