Uit de kerkenraad

In de nieuwsbrief van 15 februari stond naast de uitnodiging voor de gemeente-avond van 1 maart al het nodige vermeld uit de kerkenraadsvergadering van 6 februari.

Beroepingswerk
Dit bericht komt op of vlak na 1 maart bij iedereen in de bus via de zandloper en we weten nu (20 februari) nog niet hoe het gesprek op die avond zal verlopen. Wel is het goed om alvast iets te zeggen over de processtappen die volgen als er op 1 maart na stemming besloten kan worden over het uitbrengen van een beroep. - Inmiddels staat het laatste nieuws in de nieuwsbrief, klik hier -

Over het stemmen zelf is van belang dat in onze plaatselijke regeling is vastgelegd dat belijdende leden, doopleden en gastleden stemrecht hebben.

Na een positief besluit is er een termijn van 5 dagen waarbinnen bij de kerkenraad schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht tegen de gevolgde procedure. Pas na het verstrijken van deze termijn zal, bij het ontbreken van bezwaren, de beroepingsbrief worden verstuurd. Vervolgens wordt van de beroepen predikant binnen 3 weken een reactie verwacht. Bij aanvaarding van het beroep door de predikant wordt een en ander ter definitieve vaststelling aangeboden aan het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe.

Kerkbalans
Met de actie Kerkbalans hebben ook dit jaar aandacht gevraagd voor de portemonnee van de kerk. We zijn ons ervan bewust dat het voor veel mensen onzekere tijden zijn die ook financiële zorgen met zich meebrengen. En natuurlijk heeft dat dan ook invloed op de bijdrage aan de kerk.

Des te meer is er reden voor dankbaarheid nu we kunnen melden dat, nu de meeste toezeggingen binnen zijn, we uitkomen op een bedrag van ruim € 56.000,-  voor 2023. Daarmee ligt er een goede financiële basis voor dit jaar en daar willen we iedereen heel erg voor bedanken.

Het is fijn en bemoedigend om te zien dat we ook op deze manier er met elkaar de schouders onder zetten. 

Nogmaals, iedereen heel hartelijk bedankt!

Namens de kerkenraad, Hans Hordijk 
terug